Nu o singură dată am auzit neadevăruri cu privire la cei 144000 de mii menţionaţi în Apocalipsa 7:1-8 şi 14:1-5. Aceste neadevăruri sună în felul următor: Cei 144000 de mii nu sunt din poporul Israel. Cei 144000 de mii sunt bătrânii ce împărtăşesc doctrina organizaţiei martorilor lui Iehova. Doar cei 144000 de mii vor fi în cer iar restul vor domni pe pământ. Numărul celor 144000 de mii este hotărât de conducătorii organizaţiei martorilor lui Iehova. 

Cine sunt cei 144000 de mii şi unde sunt menţionaţi în Sfânta Scriptură?

Cartea Apocalipsa este descoperirea lui Isus Hristos, care a primit-o de la Dumnezeu, ca să arate robilor Săi, lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi aceste lucruri sunt:

Scrie, dar, lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt şi cele care au să fie după ele. (Apocalipsa 1:19)

Cartea Apocalipsa este divizată în tre segmente:
1. Apocalipsa 1-descriu lucrurile pe care Ioan le-a văzut
2. Apocalipsa 2-3 descriu lucrurile care sunt.
3. Apocalipsa 4-22 descriu lucrurile care au să fie după ele, lucrurile care au să se întâmple în viitor.

Evenimentele ce sunt descrise în capitolul 7 se referă la lucrurile care au să se întâmple în viitor. Astfel capitolul 7 face parte din cei 7 ani despre care a scris prorocul Daniel.

El va face un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare, şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.” (Daniel 9:27)

Cei 144000 de mii vor fi pecetluiţi în prima jumătate a celor 7 ani de zile după cum este scris în cap. 7:1-8

După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui Viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!” Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel. Din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii erau pecetluiţi; din seminţia lui Ruben, douăsprezece mii; din seminţia lui Gad, douăsprezece mii; din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii; din seminţia lui Neftali, douăsprezece mii; din seminţia lui Manase, douăsprezece mii; din seminţia lui Simeon, douăsprezece mii; din seminţia lui Levi, douăsprezece mii; din seminţia lui Isahar, douăsprezece mii; din seminţia lui Zabulon, douăsprezece mii; din seminţia lui Iosif, douăsprezece mii; din seminţia lui Beniamin, douăsprezece mii au fost pecetluiţi. (Apocalipsa 7:1-8)

Deci cei 144000 de mii sunt din seminţiile fiilor lui Israel. Autorul nu foloseşte aici o expresie figurativă ci una literară. Prin urmare când spune că vor fi din fii lui Israel se referă la poporul Israel, menţionând şi cele 12 seminţii ale lui Israel. Deci nici într-un caz nu putem vorbi de ceea ce afirmă martorii lui Iehova, şi anume că cei 144000 de mii sunt bătrânii ce împărtăşesc ereziile organizaţiei martorilor lui Iehova.

Vor trece cei 144000 de mii prin necazul cel mare despre care a vorbit Domnul Isus în Matei 24?

Necazul cel mare despre care a vorbit Domnul Isus cât şi Daniel 7, 11 care va veni peste poporul Israel va avea loc în ultima jumătate a celor 7 ani. La trâmbiţa a 7-ea este anunţată mânia lui Dumnezeu şi cu cele 7 potire se încep ultima perioadă a celor 7 ani de zile, o zi de necaz şi întuneric pentru poporul Israel şi locuitorii pământului. Unde sunt cei 144000 de mii în perioada necazlui cel mare? În Apocalipsa 14:1-7 cei 144000 sunt pe muntele Sionului împreună cu Hristos.

Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu lăuta, şi cântau din lăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel. Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. (Apocalipsa 14:1-5)

După evenimentul de mai sus ce face parte din trâmbiţa 7-ea care anunţă începutul necazului cel mare şi a mâniei lui Dumnezeu, nu mai întâlnim pe cei 144000 de mii. Ei nu vor avea parte de necazul cel mare nici de ceasul încercării care va veni să încerce pe locuitorii pământului despre care scrie în Apoc. 3:10. Cei 144000 de mii în timpul necazului cel mare sunt deja în cer, împreună cu Mielul.

Prin ce sunt deosebiţi cei 144000 de mii de restul locuitorilor pământului?

Cei 144000 de mii au fost pecetluiţi cu pecetea lui Dumnezeu după cum este scris în cap. 7.

După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui Viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!” (Apocalipsa 7:1-3)

Ceea ce îi deosebeşte pe cei 144000 de mii este că sunt din cele 12 seminţii ale poporului Israel şi sunt pecetluiţi cu pecetea Dumnezeului celui viu. Care este această pecete şi la ce s-a referit autorul atunci când a scris despre aceasta?

Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui. (Efeseni 1:13-14)

Cei 144000 de mii vor fi pecetluiţi cu pecetea Duhului Sfânt pentru răscumpărarea lor de pe pământ. De aceea ei nu vor fi vătămaţi de urgiile care vor veni pe pămînt pentrucă vor avea pecetea lui Dumnezeu.

Care este relaţia celor 144000 de mii şi a celor doi martori din Apocalipsa 11?

Cei doi martori mărturisesc în prima perioadă a celor 7 ani, perioadă în care cei 144000 de mii din poporul Israel cred în mărturisirea celor doi proroci care prorocesc în Ierusalim.

Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini şi mi s-a zis: „Scoală-te şi măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a Templului las-o la o parte nemăsurată; căci a fost dată neamurilor, care vor călca în picioare sfânta cetate patruzeci şi două de luni. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească, îmbrăcaţi în saci, o mie două sute şaizeci de zile. Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice, care stau înaintea Domnului pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc, care mistuie pe vrăjmaşii lor; şi, dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor; şi au putere să prefacă apele în sânge şi să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Când îşi vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se ridică din Adânc, va face război cu ei, îi va birui şi-i va omorî. Şi trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii celei mari, care, în înţeles duhovnicesc, se cheamă „Sodoma” şi „Egipt”, unde a fost răstignit şi Domnul lor. Şi oameni din orice norod, din orice seminţie, de orice limbă şi de orice neam vor sta trei zile şi jumătate şi vor privi trupurile lor moarte şi nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Şi locuitorii de pe pământ se vor bucura şi se vor înveseli de ei; şi îşi vor trimite daruri unii altora, pentru că aceşti doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar, după cele trei zile şi jumătate, duhul de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei şi s-au ridicat în picioare, şi o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Şi au auzit din cer un glas tare, care le zicea: „Suiţi-vă aici!” Şi s-au suit într-un nor spre cer; iar vrăjmaşii lor i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ şi s-a prăbuşit a zecea parte din cetate. Şapte mii de oameni au fost ucişi în cutremurul acesta de pământ. Şi cei rămaşi s-au îngrozit şi au dat slavă Dumnezeului cerului. (Apocalipsa 11:1-13)

Deci cei doi martori vor proroci în Ierusalim iar cei 144000 de mii vor crede mărturia lor şi vor fi pecetluiţi cu pecetea Duhului Sfânt pentru răscumpărarea lor.

Ceea ce afirmă martorii lui Iehova este o erezie şi nu corespunde cu Cuvântul lui Dumnezeu care trebuie interpretat în contextul Sfintelor Scripturi.

Anunțuri

17 gânduri despre „Adevărul despre cei 144.000 din cartea Apocalipsa

 1. da,interpretarea de până aici e buna,doar că subiectul acesta e mult mai vast…necesita un studiu profund luând în calcul toate evenimentele sfârşitului profeţite…ca de ex:Apoc.14:9-12 etc

 2. VA SPUNE ISUS HRISTOS,SPUNE LIMPEDE,NU VINE NIMENI LA MINE DACA TATAL MEU NU IL CEAMA,EX CAND II SPUNE DIMNEZEU LUI IEREMIA,TEAM FACUT PROOROC DIN PANTECELE MAMEI TALE,144000,SINT FII LUI DUMNEZEU CARE AU FOST SCRISI IN CARTEA VETI,DE LA INTEMEIEREA LUMI,NUI STIE NIMENI DAR ANCA EI NU AU VENIT,DAR CAND VOR VENI,VA FI SFARSITUL,

 3. Cei 144000 sunt așa cum i-am prezentat în articol. Un principiu ce trebuie respectat este să interpretăm scriptura în context. Pentru a înțelege în ansamblu trebuie să studiem cartea Apocalipsa și orice carte unde cei 144000 sunt menționați.

 4. Totusi, poate cineva sa-mi explice, ce cauta Manase, in randul semintiilor, si Dan unde este? Da Levi, care nu avea parte de mostenire? Chiar ma intereseaza sa-mi explice cineva.

 5. Cele 12 triburi nu sunt „pierdute” după cum pretind unii teologi. Faptul că cele 12 seminții sunt enumerate pe nume, înlătură interpretarea că semințiile prezentate în Apocalipsa 7 să fie biserica. Pasajul trebuie de interpretat în mod literar și nu figurativ. Absolut nicăieri în Biblie acolo unde sunt enumerate cele 12 seminții nu se referă la Biserică. În Scriptură sunt 29 de mențiuni cu cele 12 seminții ale lui Israel. De ce Dan a fost omis din lista celor 12 seminții? Probabil că a fost omis din cauza idolatriei, anume Dan este prima seminție care merge în idolatirie (Judecători 18:18-19,30, 1 Împ. 12.28-30). Efraim la fel este asociat în V.T. cu idolatria (Osea 4:17). De aceea pentru a fi menține cifra 12, sunt adăugați, Iosif și Manase. Totuși în perioada celor 1000 de ani, Dan este restabilit și despre aceasta scrie în Ezechiel 48. S-au făcut și se fac multe speculații pe seama listei prezentate de Ioan. Însă lista prezentată de Ioan trebuie interpretată în contextul profeției din Ioan, de aceea pentru a înțelege cap. 7 trebue minuțios de studiat cartea Apocalipsa. Dumnezeu să ne ajute să nu stricăm Cuvântul ci să-L împărțim drept.

 6. adevarat este ca cei 144.000 sunt defapt toti ingeri care trebuie sa vina aici . iar de problema cu cele 12 seminti este cum sa spun legiuni . pentru ca ei sunt pecetluiti dinainte. cea ce e logic un om aici isi castiga locul nu se stie dinainte.

 7. Nu este nici o evidență biblică că cei 144000 sunt înger sau că s-ar referi la îngeri. Cât privește cele 12 seminții se referă literalmente la cele 12 seminții ale poporului Israel. Interpretarea pe care o dai este total greșită și scoasă din contextul Scripturii. Omul nu-și câștigă locul ci își alege locul prin decizia de a-L urma pe Hristos sau nu. Citește Luca 16:19-31 ca să vezi ce loc a ales cel bogat prin decizia lui de a nu respecta Cuvântul lui Dumnezeu și unde a ajuns și ce loc a ales Lazăr, cel sărac prin decizia lui de a împlini Cuvântul necătând la situația financiară și socială. Domnul să te binecuvânteze.

 8. Personal cred ca cei 144000 vor fi personajele descrise in biblie ca fiind cei ” ultimii vor fi primii” = roada cea din intai pt Dzeu Ei NU vor fi obligatoriu ca natiune doar „evrei” ci vor fi cei care cu ADEVARAT se incred pe DEPLIN doar in EL Urmindu-L dupa GLASUL Sau orinude Merge El. Psalmistul ne spune ca DL are obiceiul sa Mearga doar la APA CURATA= ADEVAR deci cei 144000 de mii sunt facsikmili in caracter cu ISUS Ei NU cred in proorocii MINCINOSI ei traiesc fupa VOIA Lui iL URMEAZA doar pe EL tin marturia Sa tin PORUNCILE Lui care NU SUNT GRELE deoarece inimile lod ARD de DRAGOSTE pt EL si pt aprospele lor dar mai MULT ca orice ei au CREZUT/CRED in EL fara Sa-L fi VAZUT…

 9. Cei 144000 de mii sunt in mod absolut ALERGICI la orice fel de „femeie”/biserica ei RECUNOSC CUNOSC doar GLASUL/VOCEA Lui Dzeu deoarece se incred doar in EL = acestia sunt cei ce CUNOSC PERSONAL pe MIELUL nostru ISUS

 10. Cei 144000 de mii sunt cei care SLUJESC Lui. Biblia ne spune ca mai este o categorie de „slujitori”= cei care slujesc pt o PLATA =cei care si-au pus increderea in bogatiile /putrefactiile de pe acest pamint deoarece ei NU au crezut in EL Pe cand „oile perdute = cei 144000 sunt regasite de Isus ele „SLUJESC” fara plata din pricina CREDINTEI INCREDERII IUBIRII fata de EL Emanuel .Nu inseamna ca ei au fost candva dintotdeauna sfinti dimpotriva candva au fost cei mai mari nelegiuiti dar Dzeu S’ a facut Cunoscut lor personal deoarece STIA ca ei se vor preda increde doar in EL MELUL LUI DZEU Amen

 11. Aveți dreptate că cei 144 de mii sunt din toate semințiile fiilor lui Israel. Ei sunt pecetluiți la a 6a pecete și despre lucrul acesta este scris în Apocalipsa 7:1-8. Evenimentele din acest capitol au parte în ultima perioadă din istoria omenirii și anume în ultimii șapte ani așa după cum este scris în Danile 7, 9 și 11 cât și în Apocalipsa începând cu cap. 4. Cei 144000 sunt pecetluiți după ce cei doi martori ce au predicat în Ierusalim timp de 3 ani și jumătate sunt omorâți. Deci cei 144000 de mii vor fi pecetluiți în viitor atunci când evenimentele din cartea Apocalipsa se vor întâmpla. Pentru o înțelegere mai amplă a acestui adevăr vă sfătuiesc să studiați cursul „Daniel” și „Apocalipsa partea IV” după metoda de studiu biblic inductiv. Binecuvântări

 12. Biserica nu va fi în perioada aceea deoarece în Apocalipsa 7:9 evenimentul este descris în cer unde se află o gloată mare din orice seminție, limbă, neam, etc. Deci biserica nu mai este pe pământ atunci când cei 144000 de mii sunt pecetluiți și acest lucru îl vedem clar din cartea Apocalipsa.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s