Fiecare din noi în viaţă are stabilite limite şi hotare. Aceste limite sunt stabilite de Dumnezeu, oameni şi de noi înşine. Limita este o regulă ce este stabilită în viaţa personală, familie, biserică, şcoală, serviciu şi societate. Pentru creştini Cuvântul lui Dumnezeu este cel ce stabileşte hotarele vieţii noastre şi rolul acestor limite este să ne protejeze de anumite consecinţe şi să ne ofere binecuvântare. Nu la fel a fost şi cu Samson care a încălcat limitele stabilite de Dumnezeu şi a folosit puterea lui Dumnezeu în alte scopuri decât pentru a izbăvi poporul Israel din robia Filistenilor.

Potrivit promisiunilor legământului încheiat cu Avraam, Dumnezeu a dat copiilor lui Isral ţara Canaan. Moise a scos poporul Israel din robia Egipteană şi i-a condus până la intrare în ţara făgăduită iar Iosua a cucerit ţara şi a dat-0 în moştenire poporului ales. În timpul vieţii lui Iosua şi a bătrânilor poporul a slujit pe Dumnezeu iar după moartea lui a venit o nouă generaţie care nu cunoaşteau pe Dumnezeu şi nici ce făcuse El pentru Israel. Copii lui Dumnezeu au făcut ce nu plăcea lui Dumnezeu şi au slujit Baalilor. Atunci Dumnezeu s-a aprins de mânie şi i-a dat în mâna popoarelor din jurul lor care i-au prădat şi jăvuit şi poporul n-a putut să li se împotrivească. Când poporul era în strâmtorare, strigau către Dumnezeu, care ridica un judecător din mijlocul lor şi îi izbăvea din mâna prădătorilor. În timpul vieţii judecătorului poporul asculta de Dumnezeu, iar după moartea acestuia poporul se stricau din nou, ducându-se după alţi dumnezei, pentru ce şi Dumnezeu iarăşi îi vindea în mâna prădătorilor. Acest ciclu se repetă pe tot parcursul cărţii Judecători.

Timp de 40 de ani poporul Israel a fost sub stăpânirea Filistenilor. Suspinele şi strigătele pline de durere au ajuns la Dumnezeu, care le ridică un judecător pentru a-i izbăvi de sub asuprirea Filistenilor. Dumnezeu le ridică pe Samson, părinţii căruia au primit instrucţiuni clare de la Dumnezeu pentru creşterea copilului.

Limitele lui Dumnezeu stabilite pentru părinţii lui Samson.

Dumnezeu a stabilit pentru părinţi limitele în care trebuiau să-l crească pe Samson şi să-l protejeze pentru a izbăvi poporul Israel de sub asuprirea Filistenilor.

Îngerul Domnului S-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată că tu eşti stearpă şi n-ai copii; dar vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare şi să nu mănânci nimic necurat. Căci vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui; şi el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor.” (Judecători 13:3-5)

În timp ce îngerul Domnului în comunică soţiei vestea bună şi instrucţiunile pentru protejarea şi creşterea copilului, Manoah se află la cîmp. Când aude noutatea, Manoah, cere lui Dumnezeu să vină încă o dată îngerul Domnului şi săi înveţe ce au de făcut pentru copilul care se va naşte şi care era închinat Domnului toată viaţa lui.

Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: „Doamne, Te rog, să mai vină o dată la noi omul lui Dumnezeu pe care L-ai trimis şi să ne înveţe ce să facem pentru copilul care se va naşte!” (Judecători 13:8)

Creşterea sigură şi binecuvântarea copilului acum depindea de cât de mult vor împlini instrucţiunile date de Dumnezeu, părinţilor lui Samson. Copilul era închinat Domnului din pântecele maicii sale şi până la moarte. Iată ce găsim scris despre legea Nazireului în Numeri 6.

Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Când un bărbat sau o femeie se va despărţi de ceilalţi, făcând o juruinţă de nazireat, ca să se închine Domnului, să se ferească de vin şi de băutură îmbătătoare; să nu bea nici oţet făcut din vin, nici oţet făcut din vreo băutură îmbătătoare; să nu bea nicio băutură stoarsă din struguri şi să nu mănânce struguri proaspeţi, nici uscaţi. În tot timpul nazireatului lui, să nu mănânce nimic care vine din viţă, de la sâmburi până la pieliţa strugurelui. În tot timpul nazireatului, briciul să nu treacă pe capul lui; până la împlinirea zilelor pentru care s-a închinat Domnului, va fi sfânt; să-şi lase părul să crească în voie. În tot timpul cât s-a făgăduit Domnului prin jurământ, să nu se apropie de un mort; să nu se pângărească nici la moartea tatălui său, nici a mamei sale, nici a fratelui său, nici a surorii sale, căci poartă pe cap închinarea Dumnezeului lui. În tot timpul nazireatului să fie închinat Domnului. (Numeri 6:1-8)

Asemenea părinţilor lui Samson, prin Domnul Isus Hristos am fost izbăviţi din robia păcatului şi am primit putere de a trăi în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu şi a respecta limitele stabilite de El pentru viaţa noastră. Am fost răscumpăraţi cu un preţ şi închinaţi în slujba de preoţi ai Dumnezeului Celui Prea Înalt. Dar ce facem atunci când nu cunoaştem limitele lui Dumnezeu pentru viaţa noastră? Cerem lui Dumnezeu ca şi Manoah să ne trimită pe cineva care să ne facă cunoscut ce avem de făcut sau ne credem prea înţelepţi şi mândri pentru a cere aşa ceva?

Samson încalcă limitele stabilite de Dumnezeu

Dumnezeu a binecuvântat pe Samson şi Duhul Domnului a început să-l mişte la Mahane-Dan pentru a izbăvi poporul Israel. Când totuşi Samson s-a văzut puternic s-a mîndrit înaintea lui Dumnezeu, ceea ce l-a făcut să înalce limitele stabilite de Dumnezeu pentru el. Prima limită pe care Samson o încalcă este că şi-a luat soţie din poporul Filistenilor.

Samson s-a coborât la Timna şi a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său şi mamei sale şi a zis: „Am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor; luaţi-mi-o acum de nevastă.” Tatăl său şi mama sa i-au zis: „Nu este nicio femeie între fetele fraţilor tăi şi în tot poporul nostru, de te duci să-ţi iei nevastă de la filisteni, care sunt netăiaţi împrejur?” Şi Samson a zis tatălui său: „Ia-mi-o, căci îmi place.” Tatăl său şi mama sa nu ştiau că lucrul acesta venea de la Domnul: căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor. În vremea aceea filistenii stăpâneau peste Israel. (Judecători 14:1-4)

Samson se lasă condus de pofta sexuală, pentru el prea puţin contează părerea părinţilor şi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu din Exod 34:15-16:

Fereşte-te să faci legământ cu locuitorii ţării, ca nu cumva, curvind înaintea dumnezeilor lor şi aducându-le jertfe, să te poftească şi pe tine şi să mănânci din jertfele lor, ca nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi, şi astfel, fetele lor, curvind înaintea dumnezeilor lor, să târască şi pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor. (Exodul 34:15-16)

Încăpăţinarea lui Samson se pare că îl duce până acolo încât dincolo de cuvintele: “Ia-mi-o, căci îmi place”, nu mai vede nimic altceva, şi nu vede că încălcarea poruncii lui Dumnezeu îi va aduce mai târziu tocmai opusul pentru ce fusese chemat să facă. În loc să folosească puterea pentru scopul pentru care fusese creat şi chemat, Samson îşi foloseşte puterea pentru a omorî un leu iar la întoarcere înapoi spre casă se atinge de leul omorât şi mînâncă miere şi dă şi părinţilor săi care însă nu cunoaşteau despre acestă faptă a lui Samson.

Samson s-a coborât împreună cu tatăl său şi cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieşit înainte un leu tânăr mugind. Duhul Domnului a venit peste Samson; şi, fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâşiat pe leu cum se sfâşie un ied. N-a spus tatălui său şi mamei sale ce făcuse. S-a coborât şi a vorbit cu femeia aceea, şi ea i-a plăcut. După câtva timp, s-a dus iarăşi la Timna ca s-o ia şi s-a abătut să vadă hoitul leului. Şi iată că în trupul leului era un roi de albine şi miere. A luat mierea în mână şi a mâncat-o pe drum; şi când a ajuns la tatăl său şi la mama sa, le-a dat şi au mâncat şi ei din ea. Dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului. (Judecători 14:5-9)

Unde şi cum îţi foloseşti abilităţile şi capacităţile cu care te-a înzestrat Dumnezeu?

Un păcat, duce la un alt păcat, şi aşa în lanţ pînă când suntem distruşi şi trântiţi la pământ. Aşa s-a întâmplat şi cu Samson care nu a ştiut să-şi stăpânească poftele sale sexuale şi să-şi folosească puterea pentru a izbăvi poporul lui Dumnezeu de sub asuprirea filistenilor. Urmează o altă femeie, după care încă una şi tot aşa până ajunge în mâna vrăjmaşului său.

Samson a plecat la Gaza; acolo a văzut o curvă şi a intrat la ea. S-a spus oamenilor din Gaza: „Samson a venit aici.” Şi l-au înconjurat şi au pândit toată noaptea la poarta cetăţii. Au stat liniştiţi toată noaptea şi au zis: „Când se va lumina de ziuă, îl vom omorî.” Samson a rămas culcat până la miezul nopţii. Pe la miezul nopţii, s-a sculat şi a apucat porţile cetăţii cu amândoi stâlpii, le-a scos împreună cu zăvorul, le-a pus pe umeri şi le-a dus pe vârful muntelui din faţa Hebronului. După aceea, a iubit pe o femeie în valea Sorec. Ea se numea Dalila. (Judecători 16:1-4)

Consecinţele încălcării limitelor lui Dumnezeu

Fiind orbit de păcatul său, Samson nu vede şi nu conştientizează pericolul ce-l paşte. După mai multe insistări Dalila primeşte în sfârşit în ce constă secretul puterii lui Samson. Izbăvitorul se transforămă în asuprit.

Atunci ea a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!” Şi el s-a trezit din somn şi a zis: „Voi face ca şi mai înainte şi mă voi scutura.” Nu ştia că Domnul Se depărtase de el. Filistenii l-au apucat şi i-au scos ochii; l-au coborât la Gaza şi l-au legat cu nişte lanţuri de aramă. El învârtea la râşniţă în temniţă. (Judecători 16:20-21)

Aşa se întâmplă cu oricine se joacă cu păcatul şi care nu înţelege consecinţele ce le poate aduce păcatul în viaţa noastră. Samson a rămas fără familie, putere şi ochi, legat şi robit de Filisteni. Însă consecinţa cea mai mare este că atunci când nu ascultăm de Dumnezeu, nu vom putea să ţinem piept uneltirilor vrăjmaşului nostru şi dăm prilej vrăjmaşului să hulească numele lui Dumnezeu.

Şi domnitorii filistenilor s-au strâns ca să aducă o mare jertfă dumnezeului lor Dagon, şi ca să se înveselească. Ei ziceau: „Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson, vrăjmaşul nostru.” Şi când l-a văzut poporul, au lăudat pe dumnezeul lor, zicând: „Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrăjmaşul nostru, pe acela care ne pustia ţara şi ne înmulţea morţii.” (Judecători 16:23-24)

Vrăjmaşul nostru nu este Filistenii ci, căpeteniile, domniile şi stăpânirile întunericului acestuia veac, noi luptăm împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. Doar în cazul când vom luat toată armura lui Dumnezeu vom putea ţine piept uneltirilor vrăjmaşului nostru. Doar atunci când vom împlini nu doar o parte din Cuvântul lui Dumnezeu, poate doar cel care ne convine, dar tot Cuvântul lui Dumnezeu vom putea fi biruitori şi Dumnezeu va aduce izbăvire în viaţa noastră şi prin noi în viaţa celor din jurul nostru care tânjesc după pace şi libertate.

Samson a avut un timp de cercetare, timp în care şi-a recunoscut păcatul şi a cerut lui Dumnezeu putere pentru a aduce izbăvire potrivit chemării care i-o făcuse Dumnezeu.

Atunci Samson a strigat către Domnul şi a zis: „Doamne Dumnezeule! Adu-Ţi aminte de mine, Te rog; Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta, şi cu o singură lovitură să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei!” Şi Samson a îmbrăţişat amândoi stâlpii de la mijloc, pe care se sprijinea casa, şi s-a rezemat de ei; unul era la dreapta lui, şi altul la stânga. Samson a zis: „Să mor împreună cu filistenii!” S-a plecat cu toată puterea, şi casa a căzut peste domnitori şi peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulţi decât cei pe care-i omorâse în timpul vieţii. (Judecători 16:28-30)

Samson a folosit ultima şansă pentru a aduce izbăvire poporului Israel şi numărul celor pe care îi omorâse au fost mai mulţi decât toţi cei pe care-i omorâse în tot timpul vieţii sale.

Ce faci cu oportunităţile pe care ţi le oferă Dumnezeu de-a spune Evanghelia oamenilor? Unde şi cum foloseşti puterea care ţi-a fost dată de către Dumnezeu?

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s