Efes

Prin studierea mesajului Domnului Isus Hristos adresat bisericii din Efes dorim să ne facem o evaluare a vieţii noastre trăită cu şi pentru Domnul Isus Hristos. Adresându-se bisericii din Efes, Domnul Isus i-a scris:

Îngerului bisericii din Efes scrie-i: „Iată ce zice cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur. Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta şi că nu poţi să suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sînt apostoli şi nu sînt şi i-ai găsit mincinoşi. Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu şi că n-ai ostenit. Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti. Ai însă lucrul acesta bun; că urăşti faptele Nicolaiţilor, pe cari şi Eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu” (Apoc. 2:1-7).

În fiecare mesaj adresat celor şapte biserici descrise în Apocalipsa, Domnului Isus Hristos atinge trei aspecte şi anume: Portretul (caracterul) Domnului Isus, Caracteristica şi situaţia Bisericii, Primisiunea s-au ameninţarea bisericii.

Portretul lui Hristos 

În fiecare mesaj al Domnului Isus adresat celor şapte biserici, caracterul Lui este descris în dependenţă de starea bisericii căreia i se adresează El. Astfel în mesajul adresat bisericii din Efes, Domnul Isus se descrie ca:

„Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur. (Apoc.2:1)

Oare ce sunt cele şapte stele pe care le ţine Domnul Isus în mâna dreaptă şi cele şapte sfeşnice prin mijlocul cărora umblă El?

Taina celor şapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea şi a celor şapte sfeşnice de aur: cele şapte stele sunt îngerii celor şapte biserici; şi cele şapte sfeşnice sunt şapte biserici. (Apocalipsa 1:20)

Cele şapte stele sunt îngerii celor şapte biserici şi cele şapte sfeşnice sunt cele şapte biserici din cele şapte oraşe din Asia. Biserica există datorită Domnului Isus şi măreţei lucrări de răscumpărarea pe care a făcut-o prin jertfa sa de la Golgota.

El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape. Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh. Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul. (Efeseni 2:17-22)

Biserica a luat naştere datorită dragostei şi harului lui Dumnezeu. Biserica nu sunt clădirile ci oamenii care au fost împăcaţi cu Dumnezeu prin credinţă în Domnul Isus Hristos.

Iată de ce zice Domnul Isus: „Cel ce ţine cele şapte stele…”. Viaţa noastră nu preţuieşte fără Domnul Isus Hristos. Viaţa noastră poate fi o lumină dacă este Domnul Isus în ea. Creştinul trebuie să fie un sfeşnic care luminează în lumea aceasta prin trăirea şi schimbarea pe care a făcut-o Cuvântul lui Dumnezeu.   

Situaţia Bisericii

Adresându-se bisericii din Efes, Domnul Isus, apreciază multele lucruri bune pe care le are biserica:

Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta şi că nu poţi să suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt şi i-ai găsit mincinoşi. Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu şi că n-ai ostenit.

Domnul Isus apreciază toate aceste lucruri şi eforturile depuse în confruntarea învăţăturii „Nicolaiţilor” care era un pericol pentru biserica şi societatea de atunci dar o preântâmpină de faptul că şi-a pierdut dragostea dintâi.

„ Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi… Ai însă lucrul acesta bun; că urăşti faptele Nicolaiţilor, pe cari şi Eu le urăsc” (2:1-6)

Durerea şi nemulţumirea Domnului Isus cu privire la biserica din Efes este că a căzut din dragostea dintâi. Ce este „dragostea dintâi” şi cum putem fi restabiliţi în „dragostea dintâi”?

În 1 Ioan 5:3 este scris că:

Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. (1Ioan 5:3)

Biserica din Efes era bogată într-un anumit gen de fapte dar era săracă în alt gen de fapte şi anume „faptele dintâi” sau trăirea şi împlinirea Cuvântului în viaţa de creştin.  Dacă privim în cartea Faptele Apostolilor unde avem descrisă naşterea bisreicii din Efes vedem că după ce au crezut în Domnul Isus Hristos au făcut cunoscut Evanghelia tuturor locuitorilor din Asia.

Timp de trei luni, [Pavel] a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu, şi căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. Dar, fiindcă unii rămîneau împietriţi şi necredincioşi, şi vorbeau de rău Calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărţit pe ucenici de ei, şi a învăţat în fiecare zi pe norod în şcoala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a ţinut doi ani, aşa că toţi cei ce locuiau în Asia, Iudei şi Greci, au auzit Cuvîntul Domnului. Şi Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mîinile lui Pavel; pînă acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri, care fuseseră atinse de trupul lui şi-i lăsau bolile, şi ieşeau afară din ei duhurile rele… Mulţi din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră. Şi unii din cei ce făcuseră vrăjitorii, şi-au adus cărţile, şi le-au ars, înaintea tuturor: preţul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginţi. Cu atîta putere se răspîndea şi se întărea Cuvîntul Domnului (Fapte 19:1-20).

În urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu vieţile Efesenilor au fost schimbate şi lucrul acesta a fost auzit în toată Asia.

Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui.Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sînt grele.(1Ioan5:1-3)

A avea dragostea dintâi înseamnă a trăi în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Biserica din Efes este tipul unei biserici cu o invatatura corecta din punct de vedere doctrinar, vie din punct de vedere organizatoric, dar care si-a pierdut dragostea pentru Domnul Isus. Intre Marta si Maria, Dumnezeu o lauda intotdeauna pe Maria, pentru ca ea „si-a ales partea cea buna” să asculte şi să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 10:38-42). 

Atenţionarea Bisericii

Biserica din Efes părăsit de bună voie dragostea dintâi, adică împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu şi acum Domnul Isus Hristos din dragoste pentru ea o atenţionează.

Adu-ţi aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.

Domnul Isus îi cere bisericii să-şi facă o evaluare a vieţii ei spirituale, şi să se pocăiască, întorcându-se la faptele ei dintâi.

Ceva mai târziu apostolul Pavel a trimis în Efes pe Timotei să dreagă lucrurile în biserică şi să confrunte pe cei ce prin viaţa şi vorbirea lor, învăţau o învăţătură deosebită de învăţătura Sfintelor Scripturi.

Dupăcum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia, să rămîi în Efes, ca să porunceşti unora să nu înveţe pe alţii altă învăţătură, şi să nu se ţină de basme şi de înşirări de neamuri fără sfîrşit, care dau naştere mai mult la certuri de vorbe, decît fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credinţă, aşa fac şi acum. Ţinta poruncii este dragostea — adică păzirea poruncilorlui Dumnezeu —, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, şi dintr-o credinţă neprefăcută. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit şi s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învăţători ai Legii, şi nu ştiu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc (1 Tim. 1:3-7).

Lucrul ce i se cere bisericii este să se pocăiască şi să se întoarcă la Cuvântul lui Dumnezeu pentru a nu fi lipsită de promisiunile Domnului Isus Hristos.

Blestemul

În cazul în care biserica nu se va pocăi  Domnul Isus va veni şi va lua sfeşnicul din mijlocul lor. Cele şapte sfeşnice ale celor şapte biserici descrise în Apocalipsa îi aparţin Domnului Isus Hristos şi El are toată puterea să-l ia sau să-l dea şi aceasta în dependenţă de acţiunile bisericii.

Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacã nu te pocãieşti.

Ce înseamnă „voi lua sfeşnicul din locul lui”?

Taina celor şapte stele, pe cari le-ai vãzut în mîna dreaptã a Mea şi a celor şapte sfeşnice de aur: cele şapte stele sînt îngerii celor şapte Biserici; şi cele şapte sfeşnice, sînt şapte Biserici.(Apoc.1:20)

Sfeşnicul despre care am vorbit mai sus este biserica din Efes, care nu poate exista fără persoana Domnul Isus Hristos.Sfeşnicul reprezintă biserica care este purtătorul prezenţei lui Dumnezeu pe pământ. Atunci când î-L scoatem pe Dumnezeu din viaţa noastră ce vor vedea oamenii, fapte, activităţi sau altceva ceea s-a întâmplat cu biserica din Efes. Dacă nu ne pocăim de faptele noastre atunci nu putem să rămânem în prezenţa lui Dumnezeu, atunci vom fi alungaţi afară unde este plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

Promisiunea

Promisiunea Domnului Isus Hristos pentru cei ce se vor pocăi şi se vor întoarce la faptele dintâi este accesul la pomul vieţii.

„Celui ce va birui îi voi da să mănînce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu” (2:7)

O dată cu căderea omului în păcat omul a pierdut accesul la pomul vieţii care era în grădina Edenului dar acum prin jertfa Domnului Isus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre avem intrare în Împărăţia lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu şi la pomul vieţii.

„Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept al pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate” (Apoc.22:14)

Doar cei ce se pocăiesc de păcatul lor şi trăiesc în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu vor avea accesul la pomul vieţii. Deci pomul vieţii este accesul în prezenţa lui Dumnezeu.

Dragul meu, ai tu dragostea dintâi? Dacă nu, pocăieşte-te şi întoarcete cu faţa la Cuvântul şi poruncile lui Dumnezeu pentru a nu fi lipsit de accesul în prezenţa lui Dumnezeu.  

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s