sarac in duh

Cuvântarea Domnului Isus Hristos pentru cei ce vor să intre în Împărăţia lui Dumnezeu începe cu condiţia de a fi „sărac în duh.

„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia lui Dumnezeu.”

Ce înseamnă toşi această expresie „a fi sărac în duh”? A fi sărac în duh înseamnă a cerşi mila lui Dumnezeu pentru a primi iertare, a fi dependent de alţii pentru a exista, de aici a fi dependent de Dumnezeu. Aşa după cum cel sărac cerşete hrană pentru a exista tot aşa cel sărac în duh este totalmente dependent de mila lui Dumnezeu. Pentru a înţelege mai bine expresia „sărăciei în duh” vom apela la un exemplu din Sfintele Scripturi care ilustrează foarte bine ce înseamnă să fii „sărac în duh”.

Cel sărac în duh înţelege şi recunoaşte păcatul său.

În 2 Samuel 11:1-27 avem o istorioară care difineşte cel mai bine înţelesul expresiei „a fi sărac în duh”. Evenimentele se desfăşoară „pe vremea când împăraţii porneau la război”. David însă în loc să meargă la război a rămas acasă. Istoria noastră continui cu:

Într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat şi pe cînd se plimba pe acoperişul casei împărăteşti, a zărit de acolo o femeie care se scălda şi care era foarte frumoasă la chip. 3David a întrebat cine este femeia aceasta, şi i-au spus: „Este Bat-Şeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, Hetitul”. 4Şi David a trimes nişte oameni s-o aducă. Ea a venit la el, şi el s-a culcat cu ea. După ce s-a curăţit de necurăţia ei, ea s-a întors acasă. 5Femeia a rămas însărcinată şi a trimes vorbă lui David, zicînd: „Sînt însărcinată” (2 Sam. 11:2-5).

David a păcătuit înaintea lui Dumnezeu încălcând porunca care spunea: „să nu pofteşti nevasta aproapelui tău”. Împăratul era chemat să facă dreptate şi judecată în ţara ci nu să-şi bată joc de oameni călcândui în picioare. Pe lângă acest păcat David a minţit înaintea lui Dumnezeu şi a omorât pe Urie, soţul Bat-Şebei ca s-o poată lua de soţie pentru aşi ascunde păcatul. Însă Dumnezeu, înaintea căruia nu putem să ascundem nimic, a trimis pe Natan la David ca să-l confrunte şi să-i arate păcatul.

1Domnul a trimes pe Natan la David. Şi Natan a venit la el şi i-a zis: „Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat şi altul sărac. 2Bogatul avea foarte multe oi şi foarte mulţi boi. 3Săracul n-avea nimic decît o mieluşa, pe care o cumpărase; o hrănea şi o creştea la el împreună cu copiii lui; ea mînca din aceeaşi bucată de pîine cu el, bea din acelaşi pahar cu el, dormea la sînul lui, şi o privea ca pe fata lui. 4A venit un călător la omul acela bogat. Şi bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui, ca să pregătească un prînz călătorului care venise la el; ci a luat oaia săracului, şi a gătit-o pentru omul care venise la el” (2 Sam. 12: 1-4).

Probabil că trecuse destul de mult timp de la incidentul cu Urie şi Bat-Şeba, şi la auzirea întâmplării David nici nu şi-a dat seamă că istorioara spusă de Natan este tocmai despre el. David foarte supărat a spus:

„Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Şi să dea înapoi patru miei, pentru că a săvîrşit fapta aceasta, şi n-a avut milă”(5-6).

Tocmai în clipa în care David şi-a arătat nemulţumirea şi supărarea faţă de cel ce procedase atât de urât cu omul care avea doar o singură mieluşea, proorocul Natan îşi îndreaptă privirea înspre David şi arătând cu degetul spre el îi spuse: “Tu eşti omul acesta!” Probabil că pentru o clipă toate evenimentel ce păreau că sunt uitate de mult s-au derulat înaintea ochilor lui David. Curvia cu Bat-Şeba, minciuna şi omorârea lui Urie. Atunci când păcatul nostru nu este mărturisit înaintea lui Dumnezeu, va da naştere la alt păcat. De aceea Cuvântul Domnului a vorbit lui David:

7Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: „Eu te-am uns împărat peste Israel, şi te-am scăpat din mîna lui Saul; 8te-am făcut stăpîn pe casa stăpînului tău, am pus la sînul tău nevestele stăpînului tău, şi ţi-am dat casa lui Israel şi Iuda. Şi dacă ar fi fost puţin atîta, aş mai fi adăugat. 9Pentru ce dar ai dispreţuit tu cuvîntul Domnului, făcînd ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, Hetitul; ai luat de nevastă pe nevastă-sa, şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. 10Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că M-ai dispreţuit, şi pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, Hetitul” (2 Sam. 12:7-10).

David a înţeles că dispreţuise Cuvântul şi Numele lui Dumnezeu pe care î-L purta. El şi-a înţeles greşala şi şi-a recunoscut vina înaintea lui Dumnezeu. David şi-a recunoscut „sărăcia în duh”.

13David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!” Şi Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri. 14Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmaşii Domnului să-L hulească, săvîrşind fapta aceasta, fiul care ţi s-a născut va muri” (2 Sam. 12:13-14).

David a dat dovadă de „sărăcie în duh” recunoscânduşi păcatul şi acceptând consecinţele hotărâte de Dumnezeu pentru viaţa sa.

Cel sărac în duh îşi cere iertare de la Dumnezeu.

Tocmai după ce şi-a înţeles păcatul David a apelat la mila lui Dumnezeu după iertare pentru păcatele săvârşite.

Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele! Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţă-mă de păcatul meu! Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în judecata Ta. (Psalmi 51:1-4)

Nu putem ascunde păcatul care este făcut înaintea lui Dumnezeu. David a înţeles că păcătuise înaintea lui Dumnezeu, şi doar înaintea lui Dumnezeu, înţelegânt că plata păcatului este moartea. David ca şi vameşul din Luca 18:9-14 şi-a cerut iertare de la Dumnezeu.

13Vameşul sta departe, şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer, ci se bătea în piept, şi zicea: «Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!» 14Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborît acasă socotit neprihănit decît celălalt. Căci oricine se înalţă, va fi smerit; şi oricine se smereşte, va fi înălţat” (Luca 18:9-14).

Auziţi ce spune, Domnul Isus: vameşul s-a întors acasă cu păcatele iertate, socotit nevinovat înaintea lui Dumnezeu şi înălţat de Dumnezeu.

Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi. (1 Ioan 1:8-10)

Dacă ne mărturisim păcatul nostru înaintea lui Dumnezeu, El, Domnul Isus Hristos care şi-a dat viaţa pentru păcatele noastre, este credincios şi drept să ne ierte păcatele noastre şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

Cel sărac în duh trăieşte în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu.

Ca unul care a experimentat mila lui Dumnezeu, cel „sărac în duh” va rămâne totalmente dependent de Dumnezeu şi sub călăuza Duhului Sfânt.

Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. (Galateni 5:16)

Cel ce a experimentat mila lui Dumnezeu nu se mai întoarce la cele lumeşti, nu continuie să trăiască în păcat ci ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu şi rămâne sub călăuzirea Duhului Sfânt. Pentru a înţelege mai bine acest lucru, să privil la exemplul Domnului Isus Hristos din Matei 4:1-11

Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.” „De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.” Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.” „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească. (Matei 4:1-11)

Observaţi vă rog răspunsul Domnului Isus Hristos Satanei, care venise să-L ispitească pe Domnul Isus Hristos. Hristos nu s-a lăsat biruit de poftele firii pământeşti, hrană, putere, bogăţie ci ori de câte ori răspnde cu Scriptura. Domnul Isus a ales să facă voia Tatălui şi să trăiască după Cuvântul lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu.

Cel sărac în duh este o pesoană ce îşi vede starea sufletească şi îi pare rău de păcatul ce l-a făcut şi apelează la mila lui Dumnezeu. Continuie să trăiască în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu păşind în fiecare zi prin credinţă pe cărarea vieţii sale.

Dragul meu, eşti tu o persoană săracă în duh? 

Anunțuri

5 gânduri despre „Ferice de cel sărac în duh!

  1. Pacea Domnului . Ma bucur nespus de mult ca am gasit o asa d frumoasa prezentare a cuvantului lui Dumnezeu .

  2. Sarac cu duhul….In afara de DEX ,vad ca lumea interpreteaza gresit spusele lui Isus.Nici pe site ul acesta nu am gasit explicatia la aceste cuvinte frumoase.Rari sint oameni care inteleg aceste cuvinte,pentru ca dupa cum a zis si Isus, Adevarul te va elibera. Dar ce greu e sa l gaseti.Pana si o traducere dintr o carte asa de frumoasa a fost rastalmacita.Ce pacat.Toate siteruile pe care m am uitat ,sint pline de cuvinte ametitoare,vrajeala,etc.
    Am gasit aceste cuvinte intr o carte …si chiar de data asta am vrut sa aflu adevarul,ptr a intelege cum poti sa fii Fericit! In DEX,Sarac cu duhul inseamna ,fara minte,fara inteligenta,simpu.La prima vedere e o contradictie!! Cum e posibil ca un om fara minte sa fie Fericit?De obicei,mintea te face sa devii bogat,sa devii si fericit,sanatos…etc…Dar aici Isus se refera la starea de rugaciune,de Meditatie,in care adeptul isi lasa mintea,intelectul la o parte,si devine una cu Dzeu,cu fiinta interioara.Sa nu credeti ca a fi prost,fara minte,fara educatie,te va duce la Dzeu.Din contra treb sa fii foarte inteligent,si sa ti folosesti mintea ca pe o unealta,ca pe o parte a corpului,care dupa ce o folosesti o lasi sa se odihneasca.De ce s a scos din Crestinism ,Meditatia? Motive sint multe,dar Isus,spunea adevarul,ca ,mintea poate fi o bariera in Meditatie,in Rugaciune.

  3. A fi sarac in duc este o stare a inimii/mintii. Domnul Isus vorbeste in Predica de pe Munte de faptul ca caracterul determina conduita. Iar fericirea ” sarac in duhul” este una din aceste calitati de caracter care arata smerenia noastra si nevoia de a primit mila lui Dumnezeu pentru iertarea pacatelor. Cuvintul „Fericit” in limba engleza este „Binecuvintare”, deci binecuvintat este cel sarac cu duhul si nu de rugaciune, meditatie, etc. Da, ai dreptate prin rugaciune ne adresam lui Dumnezeu pentru a ne cere iertare de pacatele noastre si a cere mila Lui. Am inteles din comentariul tau ca te referi la meditatia orientala, vreau sa-ti spun ca crestini sunt chemati sa cugete asupra Cuvintului lui Dumnezeu care lumineaza pe orice om venind in lume.

  4. Pe cei ce recunosc pacatul si se pocaiesc de pacatul lor, Domnul ii numeste:Oameni dupa inima lui Dumnezeu.Nici chiar inteleptul Solomon n-a fost numit asa.

  5. Am vrut sa aflu explicatia expresiei:Ferice de cei saraci in duh.Si sincer imi place aceasta prezentare Biblica cu exemplul lui David.comentariile de pe langa mai putin conteaza.Suna bine si explicatia DEX-ului.Ce parere aveti despre reactia lui David cand i sa descoperit pacatul?Putem numi acel moment de recunoastere a pacatului inaintea lui Dzeu unt moment de „fara minte”in sensul ca nu sia foolosit intelepciunea pentru a se prezenta inaintea lui Dumnezeu!ca si Petru pe apa nu a incercat sa folseasca vreo tehnica pentru a supravietui,ci a strigat ca un copil fara prea „multa minte”:Doamne scapama!Revenind la David,acesta sa prabusit inaintea lui Dumnezeu recunoscandu si pcatul si spunand fara introducere sau cuvinte bine pregatite sau alese ci:DOAMNE NUMAI IN POTRIVA TA AM PACATUIT!Acel moment il putem numi un moment cu mintea goala de alte lucruri si umpluta de prezenta Divina si recunostinta!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s