ghicire 1 Astăzi aproape fiecare radiou, post de tv, ziar îşi încep ziua de lucru prezentând programul horoscopic. Aproape fiecare cetăţean îşi începe ziua de lucru ascultând programul horoscopic şi conducându-se după el. Tot mai mulţi sunt cei ce apelează la ghicitori sau vrăjitori cu scopul de-aşi rezolva probleme de business, căsătorie, familie, relaţii cu ajutorul ghicitorilor, neînţelegând că apelează la forţele celui rău care îi ţine rob păcatului. Întâlnim în Chişinău panouri publicitare cu ghicitori care îţi vor prezice viitorul şi sunt gata să te ajute să-ţi rezolvi orice problemă din viata ta, şi desigur că aceasta nu fără bani. Dar tot aceşti ghicitori şi vrăjitori au şi Biblia alături de ei, ascunzându-se în spatele ei apărându-şi practicile lor scârboase înşelând pe oameni. Cu cât mai mult oamenii aplează la practicile ghicirii şi vrăjitoriei î-L îndepărtează pe Dumnezeu din viaţa lor tot mai mult şi mai mult înşelându-se singuri. Ce spune însă Dumnezeu despre ghicire, vrăjitorie, citire în stele=horoscop, superstiţii, etc.

Ghicirea nu este îngăduită de către Dumnezeu.

Dumnezeu nu îngăduie meşteşugul de ghicire, citire în stele, vestire a viitorului, horoscopul, etc. În cartea Deuteronom Moise readuce aminte toate poruncile poporului Israel care aveau să intre în ţara promisă, Canaan unde trăiau popoare ce practicau ghicitul iar acum Dumnezeu ca şi consecinţă le izgoneşte din ţară.

Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi.  (Deut. 18:10-11)

Toată lista din textul de mai sus cu privire la ghicire şi prezicerea viitorului este interzisă şi condamnată de Dumnzeu. Expresia „să nu fie nimeni la tine” ne arată că Dumnezeu nu permitea nimănui din poporul Său să practice ghicitul. De ce?  Pentrucă…

Ghicirea este o urâciune înaintea lui Dumnezeu.

Ghicirea era un obicei al neamurilor ce locuiau în ţara Canaan, ţară pe care Dumnezeu a dat-o în moştenirea poporului Israel. Vedem că Dumnezeu nu poate privi ghicirea sau vrăjitoria ca ceva bun ci ca o urâciune. Cuvântul „urâciune” înseamnă urât, necurat sau pângărit.

Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta. (Deut. 18:12-14)

Oricine practică ghicitul sau merge la cei ce ghicesc sau cred în semnificaţia horosopului este necurat înaintea lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu şi Dumnezeu va pedepsi atât pe cel ce practică aceste lucruri cât şi pe cel ce aleargă la cei ce practică aceste urâciuni.

Ghicirea este pedepsită de Dumnezeu. 

Ghicirea a adus pedeapsă pentru toate neamurile ce practicau aceste ocultisme în viaţa lor. Astfel vedem că cei din ţara Canaan au fost toţi omorâţi şi izgoniţi afară din ţară. În cartea Levitic 20:6-8 este scris:

Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori, ca să curvească după ei, Îmi voi întoarce Faţa împotriva omului aceluia, şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui.

Dumnezeu pedepseşte pe cel ce practică meşteşugul de ghitic cât şi pe cel ce apelează la ghicire, citire în stele, horoscop, etc. În ochii lui Dumnezeu ghicitul este o curvie la adresa Lui. Cel ce practică aceste lucruri s-a dezis de Dumnezeu şi de Cuvântul Său şi a apelat la puterile întunericului. De multe ori cei ce ghicesc folosesc Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia după care îşi ascund toate nelegiurile şi fărădelegile. Vedem că Biblia condamnă păcatul ghicirii şi vărjitoriei cu toate practicile ei. Pedeapsa lui Dumnezeu este clară, moartea.

În cartea 1 Samuel 28:7-8 este descris cazul împăratului Saul care a apelat la ghicitori pentru a afla viitorul.

Atunci Saul a zis slujitorilor lui: „Căutaţi-mi o femeie care să cheme morţii, ca să mă duc s-o întreb.” Slujitorii lui i-au zis: „Iată că în En-Dor este o femeie care cheamă morţii.” Atunci Saul s-a schimbat, a luat alte haine şi a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i-a zis: „Spune-mi viitorul chemând un mort şi scoală-mi pe cine-ţi voi spune.” (1 Samuel 28:7-8)

Chiar dacă Saul ştia că ghicitul este o urâciune înaintea lui Dumnezeu şi este pedepsită a mers la cei ce cheamă morţii ca să afle viitorul. Interesant este că Saul a fost acela care îndepărtat din toată ţara pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce ghiceau.

Samuel murise. Tot Israelul îl plânsese şi-l îngropaseră la Rama în cetatea lui. Saul îndepărtase din ţară pe cei ce chemau morţii şi pe cei ce ghiceau. – (1 Samuel 28:3)

Dumnezeu însă anunţă hotărârea de pedeapsă lui Saul tocmai prin mortul la care apelase pentru a afla viitorul său.

Şi chiar Domnul va da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor. Mâine, tu şi fiii tăi veţi fi împreună cu mine, şi Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor.” (1 Samuel 28:19)

Pentrucă Saul nu primise nici un răspuns din partea lui Dumnezeu dacă să meargă să lupte împotriva Filistenilor sau nu a apelat la serviciile unei vrăjitoare care chema morţii. Dumnezeu nu i-a răspuns lui Saul din cauza neascultării lui. Însă mortul pe care îl chemase era Samuel proorocul lui Dumnezeu care i-a spus ca el şi fiul său vor muri pe câmpul de luptă, aceasta fiind pedeapsa pentru curvia şi neascultarea lui faţă de Dumnezeu.

Ghicirea este un păcat înaintea lui Dumnezeu care este pedepsit  şi consecinţele pentru acest păcat se vor răspândi nu doar peste cei ce le practică sau aleargă la ele dar peste o ţară întreagă.

Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc şi bolborosesc”, răspundeţi: „Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii? La Lege şi la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. El va pribegi prin ţară, apăsat şi flămând, şi, când îi va fi foame, se va mânia şi va huli pe Împăratul şi Dumnezeul lui, apoi, fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră, şi se va vedea izgonit în întuneric beznă. (Isaia 8:19-22)

Ghicirea este o hulă la adresa lui Dumnezeu şi cel ce practică astfel de lucruri nu va avea decât necaz, negură şi va fi izgonit în întuneric beznă despre care ne scrie cartea Apocalipsa.

Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21:8)

Ghicirea este un păcat înaintea lui Dumneze şi dacă nu este mărturisit şi lepădat atunci va aduce pedeapsa cu sine, moarte, necaz, întuneric beznă. Dar este o speranţă pentru cei ce practică aceste lucruri urâte, şi aceasta este pocăinţa. Dumnezeu nu ţine în seamă vremurile de neştiinţă ci îndeamnă toţi oamenii de pretutindeni să se împace cu El prin jertfa Domnului Isus Hristos care a murit pentru păcatele noastre.  

Voi să vă sfinţiţi căci Eu sunt sfânt.

Am văztu clar că Dumnezeu nu acceptă nici pe cel ce se îndeletniceşte cu ghicirea sau vrăjitoria cât nici pe cel ce apelează la aceste practice păcătoase. Dumnezeu nu ne lasă în necunoştinţă ci a hotărât un mijloc prin care să ne transmită cuvintele lui Dumnezeu. Astfel în cartea Deuteronom 18:15-16 este scris:

Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un proroc ca mine: să ascultaţi de el! Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: „Să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu şi să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor.” (Deuteronomul 18:10-16)

Proorocul era persoana aleasă de Dumnezeu ce transmitea întocmai cuvintele lui Dumnezeu pentru poporul Său. Astfel Dumnezeu de-a lungul anilor a vorbit poporului Său prin gura proorocului răspunzând la cererile făcute de popor. Însă la sfârşitul zilelor Dumnezeu ne-a vorbit odată şi pentru totdeauna prin Fiul Său, care a venit şi a luat păcatul nostru asupra Sa ca noi să primim în dar iertarea păcatelor şi viaţă veşnică.

După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. (Evrei 1:1-2)

Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul Său la sfârşitul zilelor: „Astăzi dacă auziţi cuvântul lui nu vă împietriţi inimile, ci pocăiţi-vă.” Mesajul adus de Domnul Isus Hristos ţine de mântuirea noastră. Mai mult decât cunoaşterea viitorului vieţii noastre avem nevoie de pocăinţa oferită prin jertfa Domnului Isus Hristos. 

Ce ar trebuie noi să facem ca să îi fim pe placuţi lui Dumnezeu? Psalmul 145:18-21 scrie:

Domnul este lîngă toţi cei ceL cheamă, lîngă cei ceL cheamă cu toată inima. El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă. Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc, şi nimiceşte pe toţi cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului, şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt în veci de veci!

Dacă îl chemăm pe Domnul Isus Hristos cu toată inima noastră El ne va auzi şi ne va răspunde la rugăciunile noastre. Ceea ce se cere de la mine este să mă tem de Domnul Dumnezeu şi să vestesc laudele Domnului, să vestesc Cuvântul Domnului ca numele lui Cel Sfânt să fie binecuvântat pretutundeni.   

Dumnezeu ne cheamă la sfinţenie, de aceea dacă ai apelat la mijloacele de ghicire, horoscop, vrăjitorie ai hulit înaintea lui Dumnezeu şi ai luat numele Lui în deşert şi ai nevoie de iertare.  Cere-ţi astăzi iertare de la Cel ce este bun şi credincios să ne ierte fărădelegile noastre.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s