NASTEREA_DOMNULUI Se apropie sărbătoarea Crăciunului când inimile noastre sunt pline de bucurie pentru că odată cu naşterea Mântuitorului s-a născut şi nădejdea care ne oferă iertarea păcatelor şi viaţă veşnică prin credinţă în Mântuitorul, care este Hristos, Domnul. De sărbătoarea Crăciunului Dumnezeu ne-a oferti cel mai preţios dar, darul vieţii veşnice şi iertarea păcatelor. De aceea frumuseţea sărbătorii nu ar avea nici o valoare dacă ar lipsi sărbătoritul, Domnul Isus Hristos. Aproapte în toată lumea se sărbătoreşte Naşterea Domnului Isus, chiar şi în ţările musulmane este respectată această zi. Totuşi o parte din cei ce sărbătoresc această sărbătoare nu cunosc importanţa acestei sărbători şi persona sărbătorită, Domnul Isus. Acum câteva zile am primit o scrisoare de la unul din ucenici mei care predă Cuvântul lui Dumnezeu la un grup de sportivi şi când aceştea au fost întrebaţi care este semnificaţia Crăciunului nici unul din ei nu a ştiut să răspundă. Haideţi în continuare să vedem ce spune Sfânta Scriptură cu privire la Naşterea Mântuitorului nostru Isus Hristos.

Privind la naşterea Mântuitorului este imposibil să nu vedem:

  1. Timpul naşterii Mântuitorului.

Timpul naşterii Mântuitorului a fost stabilite de către Dumnezeu din veşnicie. Apostolul Pavel spune în Epistola sa către Galateni 4:4: „Dar când a venit împlinrea vremeii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut supt Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau supt Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.” Important este că Dumnezeu a stabilit un timp precis pentru naşterea lui Hristos pentru că El lucrează în toatala nevinovăţie şi neprihănire. El este de asupra timpului şi lucrează ca nimeni să nu aducă nici o vină asupra Lui.

Timpul naşterii Mântuitorului a fost prevestit de profeţi. Proorocul Daniel în cartea sa atunci când tălmăceşte visul împăratului Nebucadneţar în cap.2:44-45 spune: „Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece supt stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii şi ea însăşi va dăinui veşnic. Aceasta înseamnă piatra, pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini, şi care a sfârâmat fierul, arama, lutul şi argintul şi aurul.” Piatra care s-a dezlipit fără ajutorul vreunei mâni este Domnul Isus Hristos şi despre aceasta a scris Isaia 28:16 „ aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă.”

Timpul naşterii Mântuitorului este timpul celor mai mari decăderi. Timpul în care se naşte Domnul Isus este unul din cele mai grele şi întunecate perioade din istoria omenirii. Acesta este timpul marilor căderi şi când păcatul domneşte şi când oamenii au atins cea mai înaltă treaptă a răzvrătirii şi perversiunii. Timpul în care se naşte Mântuitorul este timpul când împăratul Roman se declară zeu şi instaurează cultul cezarului dânduşi numele de August ceea ce înseamnă „măreţ” sau cu alte cuvinte „marele zeu”. În oraşele din imperiul roman se aducea jertfa în cinstea îmăratului de două ori pe zi. Jertfa pentru cezar se aducea şi în Templul din Ierusalim. Ironia turoro lucrurilor este că August a vrut să schimbe vremurile şi să facă un recinsământ diferit. De aceea pe fundalul acestor evenimente sună cuvintele evanghelistului Luca 2:1 despre porunca de înscriere a tuturor în cetatea din care era fiecare pentru strângerea impozitelor. Dar Dumnezeu care este Stăpân peste tot pământul şi asupra vremurilor îngăduie să se întâmple acest lucru care l-a făcut pe Iosif cu Maria să meargă în Betleem, cetatea lui David unde s-a născut Domnul Isus Hristos.

Ca şi atunci şi astăzi păcatul stăpâneşte în viaţa noastră lipsindu-ne de bucuria Mîntuirii ce ne-o oferă Domnul Isus Hristos în dar prin credinţă în el. În Sfânta Scriptură este scris că Dumnezeu hotăreşte din nou o zi: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” Domnul Isus s-a născut atunci dar El doreşte ca „Astăzi” să se nască şi în inima ta. Astăzi este ziua când prin mărutrisirea Lui ca Domn şi Mântuitor al vieţii tale poţi fi născut la o viaţă nouă, plină de bucurie şi împlinire.

În cel de-al doilea rând când privim la Naşterea Mântuitorului este important să remarcăm

  1. Locul naşterii Mântuitorului

Locul naşterii Mântuitorului ca şi timpul naşterii a fost prevestit de prooroci cu mult timp înainte ca să se împlinească. Astfel proorocul Mica care a proorocit în timpul său (733 î.H.):”Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel, şi a cărui obârşie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veciniciei.”

Domnul Isus se naşte pe pământ, în poporul Israel, poporul ales de Dumnezeu pentru împlinirea planului Său de mântuire pentru toate neamurile. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Isus se va naşte în trup din seminţia lui David din Betleem, oraşul de baştină al împăratului David. Betleem, înseamnă „Casa pâinii”, oraşul în care s-a născut îmăratul David căruia Dumnezeu prin proorocul Ieremia îi promite: „Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă, neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată în ţară.” De asemenea Isaia 9:6-7 spune: „Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui, Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”

Domnul Isus este Împăratul împăraţilor dar pentru el atunci ca şi astăzi nu s-a găsit loc în casa de poposire şi Maria a trebuit să-L nască într-un grajd, să-L înfaşă şi să-L pună într-o iesle. Faptul că nu s-a găsit loc pentru El în casa de poposire este caracteristic pentru Domnul Isus şi de aşteptat pentru El. Pentru El s-a găsit loc doar pe cruce. El căuta loc în inima oamenilor dar nu s-a găsit loc pentru El. El caută şi astăzi loc în inima şi viaţa ta: „Iată, Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” Domnul Isus stă la uşa inimii tale, şi bate, şi aşteaptă ca tu să-I deschizi ca să intre şi să-ţi dea bucuria mântuirii. Eşti tu gata astăzi, să-I deschizi inima Domnului Isus Hristos?

În viaţa aceasta mai des deschidem uşa inimii noastre ca: lucrurilor materiale, preacurviei, minciunii, invidiei, gândurilor rele, şi altele iar Hristos rămâne după uşa inimii noastre continuând să bată. Pentru cine şi pentru ce este deschisă inima ta? Deschide uşa inimii tale pentru a primi bucuria mântuirii aşa cum au primit-o magii şi păstorii care şi-au plecat genunchii înaintea Mântuitorului lor. În aceste zile de sărbătoare se găseşte loc în inima ta pentru Domnul Isus Hristos? Isus aşteaptă ca să se nască şi în inima ta.

În cel de-al treilea rând naşterea Mântuitorului ne-a adus cu sine umrări.

  1. Urmările naşterii Mântuitorului

Pentru Domnul Isus se începe viaţa de pribegie şi suferinţă. Nu are nimic şi pentru El nu s-a găsit loc în casa de poposire ceea ce ne vorbeşte de o viaţă plină de suferinţă şi pericole. Proorocul Isaia 53:2, prevestind venirea Mântuitorului în această lume a spus: „El a crescut înaintea Lui ca o Odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimi care să ne placă.” Domnul Isus n-a venit în lumea aceasta ca să ne impresioneze cu înfăţişarea Sa ci a venit ca să ia păcatele noastre asupra Sa. El este Mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Domnul Isus a venit ca să scoată pe cei ce se află în ieslea păcatului şi să îi aşeze în locurile cereşti. Prin moartea Sa, Domnul Isus a proslăvit pe Tatăl şi a adus pacea mult aşteptată de cei vii cât şi de cei morţi. El a ales să facă voia Tatălui zicând: „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi, Facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” El a ales să facă voia Tatălui ca noi astăzi să avem bucuria mântuirii oferită în dar prin credinţă în El.

Dacă pentru Domnul Isus venirea în acesată lume însemna suferinţă atunci pentru părinţi a sosit timpul marilor răspunderi. În Evanghelia după Ioan 1:12 este scris: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” Crezând în Domnul Isus automat facem parte din familia lui Dumnezeu. Şi ca şi membri ai familiei cereşti în Isus Hristos avem răspunderi despre care ne scris apostolul Pavel în Romani 6:2-11: „ Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El, întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.”

Răspunderile pe care le avem în Isus Hristos sunt:

  • Să nu mai trăim pentru păcat…pentru că:
    • Am fost dezbrăcaţi de puterea păcatului care ne stăpânea.
    • Datorită morţii şi învierii lui Hristos am fost înviaţi la o viaţă nou.
  • Să trăim pentru Hristos ascultând şi împlinind Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa noastră. Atunci se va vedea bucuria mântuirii în viaţa noastră.

Pentru Betleem viaţa s-a schimbat. În locul unde s-a născut Domnul Isus, grajdul acum se află Biserica Mântuitorului nostru. Păstorii au devenit misionari după ce au auzit vestea bună vestită de către îngeri „După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: ,,Haidem să mergem pînă la Betleem, şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.„ S-au dus în grabă, şi au găsit pe Maria, pe Iosif, şi pruncul culcat în iesle. După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. Toţi cei ce i-au auzit, s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea, şi se gîndea la ele în inima ei. Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudînd pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră, şi cari erau întocmai cum li se spusese.”

Viaţa păstorilor, a magilor, a părinţilor şi a Betleemului au fost schimbate prin naşterea Domnului Isus Hrisos. Viaţa mea a fost schimbată prin naşterea Domnului Isus Hristos. Dar viaţa ta a fost shimbată prin naşterea Mântuitorului?

Naşterea Mântuitorului cu timpul ei, cu locul ei şi cu urmările ei pot face ca sărbătoarea Crăciunului să fie cu adevărat sărbătoare. Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ajute ca în aceste zile de sărbătoare şi tot restul vieţii noastre să slăvim şi să lăudăm pe Domnul nostru Isus Hristos pentru bucuria mântuirii care am primit-o prin naşterea, moartea şi învierea Sa.

Anunțuri

2 gânduri despre „Naşterea Mântuitorului!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s